۱۳۹۲ آبان ۲۷, دوشنبه

History of Persian EmpireBy A.T. Olmstead

  The University of Chicago 1948

نَسکِ «تاریخ فرمانروایی پارسیان» کتاب پژوهشی ارزنده ای  است که تاریخ ایران باستان را از گذشته های بسیار دور تا پایانِ دورانِ شاهنشاهی هَخامنشی بررسی کرده است؛ و بر پایۀِ گزارش های گذشتهنگاران یونان، سنگ نوشته هایِ بدست آمده از کشورهای همسایۀِ ایران در دوران باستان همانند مصر، سوریه، بابل...و کاهنان یهودی، نوشته های تورات و چند دهه پژوهش های باستانشناسی در پارسه گردآوری شُده است. اهمیت این کتاب از اینروست که مهمترین سرچشمۀِ بسیاری از کتاب های پژوهشی تاریخی  بوده است که در چند دهه گذشته دربارۀِ ایران باستان نگاشته شُده ا ند.  این کتاب را که ارمغان دانشگاه شیکاگو به ایران پژوهان است، میتوانید با دُنبال کردن پیوند زیر بارگیری کُنید


http://oi.uchicago.edu/pdf/history_persian_empire.pdf

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر