۱۳۹۲ اردیبهشت ۲۴, سه‌شنبه

گُزیدمانِ فَرنشینیِ دولت و گُزینش ما


خشایار رُخسانی

بادپروایی (بیتفاوتی) در برابر گُزیدمانِ 92 برای گُزینشِ فرنشینِ دولت بدترین گُزینه است.

سرآغاز:

اسفندیار رحیم مشایی رهایی بخش مردم ایران نیست، ولی گُزینش او میتواند از یکپارچه شُدن باند بیت رهبری در حکومت پیشگیری کُند و آنرا ناتوان سازد. اگر مردم با انتخابات آینده بیتفاوت برخورد کرده و  گُزیدمان (انتخابات) را میدانِ یکه تازی های باند بیت رهبری کُنند، بُنیادگرایان خواهند توانست بدون دردسر و هیچگونه هزینه، نامزد خودشان، سعید جلیلی، را به نام فرنشین دولت آینده از صندوق رای بیرون بکشند و بدینسان حکومت مافیایی خودشان را یکپارچه سازند. از آنجا که رحیم مشایی با علی خامنه ای همکاری نخواهد کرد، برگُزیده شُدن او از سوی مردم برای باند بیت رهبری دردسر بُزرگی را فراهم خواهد آورد.
ورود هاشمی رفسنجانی به کارزار انتخابات، با چراغ سبز بیت رهبری انجام گرفته است تا از یک سوی رای اسفندیار رحیم مشایی را در برابر نامزد بیت رهبری، که سیعد جلیلی است، بشکند و از سویی دیگر رای هاشمی رفسنجانی را با رای اسفندیار رحیم مشایی خَنزَک کُند (خنثی کُند). فراخواندن مردم به خانه نشینی در روز انتخابات بدترین پیشنهاد و راهکار است. فراموش نکنیم که اگر مردم در خرداد سال 88 در خانه میماندند و با انتخابات با بیتفاوتی برخورد میکردند، جنبش سبزی پدید نمیآمد. به دید من راه خِرَدمندانه این است که آزادیخواهان بتوانند از دُشمنی میانِ نیروی هایِ حکومتی و دولتی بهترین بهره را ببرند تا ولی فقیه را ناتوان سازند. بدون هُماسش (شرکت) آزادیخواهان در گزیدمان آینده، باند خامنه ای خواهد توانست بدون کمترین دردسر، نامزد بیت رهبری را به نام رئیس جمهور برگزیند و حکومت خودش را یکپارچه سازد. اگر چه همگی قدرت در دست ولی فقیه است و سرچشمۀِ همگی گرفتاری های مردم به بیت رهبری میرسد، ولی گُزینش یک رئیس جمهور «دردسر ساز» همانند اسفندیار رحیم مشایی که نه تنها با ولی فقیه همکاری نخواهد کرد، وآنکه هدفش کنار گذاشتن آخوندها از قدرت است و از اینرو همانند خاری در گلویِ علی خامنه ای گیر خواهد کرد، میتواند سیجی (خطری) جدی برای ادامۀِ ولایت علی خامنه ای و حکومت آخوندی شود و آسیب فراوانی به آن بزند و همزمان بر توان آزادیخواهان بیافزاید. 
اگر بُنیادگرایان نگُذارند اسفندیار رحیم مشایی از راهبندان شورای نگهبان گذر کُند  و یا رای او به سود باند بیت رهبری جابجا شود، بیگمان فیلتر شُدن و یا دستکاری در رای رحیم مشایی  سبب خشم هواداران دولت و انگیزه ای برای پَتکارش های (اعتراض های) خیابانی آنها خواهد شُد؛ از این نهش (وضع) آزادیخواهان میتوانند بهترین بهره را برای ادامۀِ جُنبش های پَتکارشی (اعتراضی) و آزادیخواهانۀِ خودشان ببرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر