۱۳۹۱ مهر ۱۲, چهارشنبه

سازماندهی ایستکاری های سراسریخشایار رُخسانی

با بی ارزش شُدنِ ریال ایران شمارش باژگونه برای فروپاشی ترازداری (اقتصاد) حکومت آخوندی و در پی آن فروپاشی این حکومت اشغالگر آغاز شُده است. آن سیاستی که «اقتصاد را مال خر» میداند، نمیتواند بازده ای «بهتر» از این داشته باشد که امروز پول کشور را بی ارزش تر از پهن خَر کرده است. برای پیشگیری از واکُنش های تُند و هدایت نشُدۀِ مردم و آشوب هایِ کور به این بدبختی که میتوانند به سادگی بدست اراذل و اوباش و چماقداران رژیم سرکوب شوند، هم اکنون برپایی یک ستاد فرماندهی در راستایِ سازماندهی ایستکاری های سراسری، فوری ترین نیاز جُنبش آزادیخواهی مردم ایران است. ایرانیان خِرَدمند و میهندوست باید همگی هوش و سرمایۀِ خودشان را در نهادینه کردن این ستاد بکار بگیرند، زیرا دیگر گُفتمان ها در سنجش با این نیاز فوری، شاخه هَستند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر